Референции

Проекти (2005 – 2015)

Подготовка на апликации за проекти по Оперативна програма Регионално Развитие/ ОПРР

Подготовка на апликации за проекти по Оперативна програма Конкурентоспособност/ ОПК

Подготовка на апликации за проекти по Оперативна програма Околна среда ОПОС

Подготовка на апликации за проекти по мерки на Програмата за развитие на селските райони/ ПРСР

2012 – 2014, ЕС/ ЕСФ Проект Изграждане на Евро Инфо центрове в общините”, бенефициенти общините в 6 региона

2012 – 2014, ЕС/ ЕСФ Проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция АФКОС в МВР”, финансиран по ОП „Техническа помощ” кръгли маси, работни срещи и проверки на място на ОЛАФ

2010, ЕС Проект: Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между София и Атина в областта на туризма, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие, 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Организиране и провеждане на обучения и кръгла маса за служителите на Столична Община, съвместно с АТЦ Консултантс, Австрия, и Община Атина, Гърция (АЕДА)

2009-2010, Проект за междуправителствено партньорско сътрудничество, финансиран от ЕС и правителството на Германия: Укрепване на капацитета на Националната Контактна Точка в Държавната агенция по Метрология и Техниочески Надзор и привеждане в съответствие с Европейските практики по процедурите за нотификация в съответствие с Директива 98/34/EК и нейното изменение и допълнение Директива 98/48/EК

2009, ЕС-Пред-присъединителен Инструмент за Финансиране, Проект: Техническа помощ за инфраструктурата по качеството на Украйна

2008, Юбилейно честване и семинар, Български институт за стандартизация

2008, Проект за междуправителствено партньорско сътрудничество, финансиран от ЕС и правителството на Холандия. Изграждане на институционален капацитет в областта на одобрението и контрола на тахографи

 

 

2007-2008, Техническа помощ за Интегрирана схема за насърчаване на заетостта, подобряване на конкурентоспособността и промотиране на растежа на предприятията в трансграничен регион и подпомагане на изграждането на трансгранични бизнес партньорства. Техническата помощ е насочена за подпомагане на изпълнението на грантови проекти, реализирани по Програма ТГС за 29 грантополучатели – общини и НПО, насочена в трите основни сектора на дейности на грантовата схема: a) Съдействие за развиване на бизнес дейности; б) Човешки ресурси и насърчаване на заетостта; в) Сътрудничество между образователните и изследователски институции, като всеки сектор включва и инвестиционен компонент. Трансфер на ноу-хау и мониторинг на изпълнението на проектите, подпомагане на Договарящия орган за мониторинг и оценка на грантовата схема. Постигнатите резултати по проекта са готови Насоки за мониторинг и Оперативно ръководство за управление на грантовата схема, проведена интензивна програма за обучение на грантополучателите, ежедневни консултации чрез Хелпдеск за осигуряване на отговори на въпроси, преглед и подготовка на тръжна документация, преглед на финансова и счетоводна документация и тръжни процедури за възлагане на поръчки на външни подизпълнители  по ПМС 55, функционираща интернет страница, посещения по места на изпълнение на грантовите проекти и индивидуални препоръки, анализ на видимостта и план на видимостта на проектите, и издадена Книга за бенефициентите и постигнатите резултати по проекта.  

2007, Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводненията в трансграничен регион – Техническа помощ за изготвяне на тръжна документация– Технологическо и биологично укрепване на речен басейн. Проектът е насочен за изготвяне на тръжна документация за строителни работи за укрепване на речен басейн съгласно изискванията на ЗОП. Строителната площадка е с обща дължина от 5980 м по двата бряга на реката. Целта на предвидените строителни работи е да се предотвратят негативните последици от наводненията за съседните населени места. Извършено е хидроложко инженерно проучване, което да послужи за основа на количествено изчисление на върховете на високите води при естествен режим на оттока. Направен е преглед на стойностите от хидроложкото измерване, и на база експертна преоценка, са внесени корекции. Планираните работи включват теренни корекционни мероприятия, почистване и оформяне на двата откоса на реката и оформяне на дига на левия бряг, изчислени и актуализирани на база количествени сметки  в съответствие с действащите стандарти и ценови равнища..С цел да се  предпазят парцелите в регулация от заливане и унищожение, е предвидено речните брегове да бъдат оформени и да се извършат лесоукрепителни мероприятия за биологично укрепване. Залесяването, заедно с техническите мероприятия предложени за ефикасна защита срещу ерозионните процеси, са оценени и включени в изготвената тръжна документация.  

2006 - 2007, Международен проект по Програма ФАР-ЕО - Интегрирано управление на водите на речни басейни в съответствие с изискванията на Рамкова директива за водите 2000/60/EC и други директиви за водите на ЕС, и българското законодателство по опазване на околната среда. Изготвяне на (1) Проектоплан за управление на водите на български речен басейн посредством техническа и институционална подкрепа за басейнова дирекция включително трансгранично сътрудничество за интегрирано управление на водите; (2) Мониторингови програми за повърхностните и подпочвените води и защитените територии; (3) Хидроложки речен модел на речен басейн; (4) Програми от мерки и (5) Публична кампания за обсъждане на основните въпроси и проблеми, свързани с управлението на водите.

2006 - 2007, Международен проект по Програма ФАР-ЕО – Изготвяне на тръжни досиета за строителство и строителна супервизия на строителството, с цел насърчаване на развитието на регионалния туристически потенциал чрез подобряване на свързаната инфраструктура. Преглед на над 30 общински проектни предложения за инфраструктурни строителни работи за 26 населени места в България, осигуряване на техническо съответствие на проектната документация, количествени сметки и проектобюджети, технически и финансови препоръки към авторския надзор, организиране на обектите в групи (лотове) и изготвяне на пълна тръжна документация за строителство и строителен надзор в съответствие с PRAQ, ФИДИК и ЗОП.

2006-2007 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО – Оценка на въздействието на интервенциите, предложени в рамките на Оперативната програма (ОП) за трансгранично сътрудничество, да се оптимизира разпределението на бюджетни средства по приоритети, както и да се подобри цялостното качество на Оперативната програма. Специфичната цел е трайно да се подобри качеството на окончателно изготвената Оперативна програма, най-общо разделена в две категории: (1) Оперативни разходи за трансгранично сътрудничество по програмата, вкл. управление и изпълнение на програмата, идентификация на проектите, дизайн и подготовка, публичност и оценка на програмата; (2) Техническа помощ за изготвяне на бъдещи програми, и (3) обучение на бъдещи управленски структури и на потенциални бенефициенти в България.

2006-2007 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО – Изготвяне на доклад за оценка на нуждите, насочен към: 1) разпределение на средства за изготвяне / обновяване на кадастрални и подробни градоустройствени планове; 2) професионално обучение на 200 безработни представители на етнически малцинства; и 3) изграждане на техническа и социална инфраструктура. Оценка на общински проектни предложения за подобряване на инфраструктурата на 11 ромски махали и подготовка на пълна тръжна документация за строителство и супервизия, в съответствие с PRAQ, ФИДИК и ЗОП.

2006 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО -Идентификация на потенциални проектни обекти/ защитени райони и провеждане на проучване за осъществимост на съвместни дейности по опазване на околната среда и устойчиво развитие по поречието на река Дунав: (1) Изготвяне на План за привличане на заинтересованите страни, за участници от повече от 50 общини и 20 НПО, включени в дейности по опазване на биоразнообразието и разумна употреба на природните ресурси; (2) Изготвяне на 7-годишен план за устойчиво развитие; (3) Изготвяне на бъдещи инвестиционни проекти за трансгранично сътрудничество по Програма ФАР, с акцент върху грантови схемите и финансиране, заедно с пълна тръжна документация за мониторинг, финансирана от фондовете по Програма ФАР – трансгранично сътрудничество 2005-2008; и (4) Изграждане на институционалния капацитет и обучение на заинтересованите страни в районите на проекта.

2006 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО - Техническа помощ за органи за оценка на съответствието, като част от българската пред-присъединителна програма за присъединяване към ЕС. Обучения и презентации за хармонизация на европейско законодателство, директиви от Нов подход и въвеждането им на българския пазар.

2006 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО - Специфичната цел на това задание е да се представи кратка и практически ориентирана програма за обучение, предназначена за оказване на техническа помощ на органите за оценка на съответствието да покрият основните насоки за изпълнение на ЕС директивите в тази сфера и тяхното въздействие върху европейската интеграция. Обучителната програма обхваща преглед на законодателството на ЕС в областта на неопределеността на измерванията, оценката на риска в сферата на механизмите, подемните съоръжения и съдовете под налягане. Осъществяване на процедури по оценка на съответствието, управление на качеството на органите за оценка на съответствието, и осъществяване на управление на качеството по европейски стандарти, както и въпроси, свързани с хармонизацията с българското законодателство и практики. Лабораториите на органите за оценка на съответствието, които оперират в упоменатите по-горе сфери, получават техническа помощ, за да бъдат способни да покрият изцяло процедурите за оценка на съответствието по съответните директиви от новия подход.

2005 - 2006 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО - Развитие на гражданско общество: (1) Анализ и идентифициране на проекти, разработване на регионални проекти за развитие на НПО, насочени към формулиране на механизъм за развитие на гражданско общество; (2) Създаване на план за ефективно осигуряване на подкрепа за развитие на гражданско общество, посредством оползотворяване на средствата за подкрепа по програма ФАР, предвидени за многогодишен програмен период 2004 – 2006.

2005 - 2006 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО - Проектът цели да предостави законова и институционална инфраструктура в сферата на метрологията в съответствие със стандартите на ЕС, за да се улесни свободното движение на стоки и за да се защитят правата на потребителите. Трите основни задачи на проекта осигуряват важни предпоставки за получаване на необходимото международно признание в областта на системите от национални стандарти за измерване и тяхното съответствие с международните стандарти: (1) Контрол върху околната среда в лабораториите във връзка с температурата, влажността, атмосферното налягане, трептене и много други фактори; (2) Поддържане на международно признание чрез 7 международни сравнения, регистрирани като ЕВРОМЕТ проекти; (3) Успешно представяне на системата за управление на качеството и др. ;

2005 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО - Развитие на ефективни информационни услуги по стандарти адекватни на практиката на CEN / CENELEC и участие в работата на техническите комитети на CEN: (1) Предприсъединителни консултантски услуги за публичната администрация; (2) Директиви и техники за изпълнение на Директивите от Новия подход на ЕК; и (3) Обучение на служители на публичната администрация в свързаните сфери; работни сесии, семинари и тренинги.

2005 - 2006 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО - Определяне на средносрочните приоритети на метрологията в България и изготвяне на проект на дългосрочна стратегия за развитие на национални стандарти за измерване и на инфраструктурата на измервателните лаборатории: (1) Изравняване със стандартите на ЕС, както и насърчаване и обновяване на съществуващи български стандарти в сферата на акредитацията и сертификацията; (2) Проекти на ръководства за качество в съответствие с ISO 9000 и ISO45000, сертификационни и акредитационни процедури, нормативни документи и процедури по изпълнение; (3) Въвеждане на системи за качество; (4) Обучение на държавни служители по предвидените в проекта сфери на управление на качеството и (5) Работни сесии, семинари и тренинги.

2005 - 2006 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО - Главните приоритети на този проект за трансгранично сътрудничество са да допринесе за увеличаване на биоразнообразието, за хармонизиране мониторинга на биоразнообразието, засилване на опазването и намаляване на изразходването, оптимизация на устойчивото вторично използване на горите и защитените територии, като напр., екотуризъм: (1) Изготвяне на трансграничен план за управление на горите на Добруджа; (2) Изготвяне на документация за инвестиционни проекти (3) Публична кампания за повишаване на информираността по въпросите на съвместно управление на горите; (4) Укрепване на административния капацитет и (4) Обучения във връзка с горното;

2005 - 2006 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО - Крайна цел на проекта е да се изготви тръжно досие за доставка и строителство: (1) Преглед на наличната документация, технически спецификации за доставки и за строителство и тръжно досие; (2) Препоръки за подобряване на техническите спецификации и на тръжното досие; (3) Количествена сметка за доставката и оптимизация спрямо наличния бюджет, финализиране на цялостното тръжно досие; (4) Оказване на помощ на Звеното за изпълнение на проекти в процеса на уточняване на тръжното досие по време на тръжната процедура – осигуряване на консултации по време на посещението на обекта, разяснителни срещи, и консултиране по искане на клиента; (5) Участие в Комисия за оценка на тръжните предложения и осигуряване на техническа експертиза и консултиране по всички въпроси относно тръжната процедура.

2005 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО - Инвестиционна схема “Системи за водоснабдяване и канализация в области с потенциал за развитие на туризъм” - Специфична цел на това задание е да се предостави квалифицирана и професионална техническа помощ по инвестиционни проекти за обществени доставки и изпълнение съобразно разпоредбите на ФИДИК Червена книга 99 издание и PRAQ, чрез изготвяне на готови тръжни досиета за строителство и супервизия на строителство за изпълнение по Програма ФАР 2003. Проектът включва: (1) Преглед на българската нормативна уредба, пряко свързана със системите за водоснабдяване и канализация; (2) Преглед на приблизително 30 проектни предложения от късата листа и посещения на обектите; (3) Разработване на адекватни критерии и ранжиране на проектните предложения от късата листа в тясно сътрудничество с бенефициентите и Управляващия орган: (4) Изготвяне на подробни тръжни досиета, които включват 11 туристически населени места в България, технически спецификации за строителство и услуги (супервизия на строителството), процедури за оценка на проектите, избрани на финала да получат финансиране. Оценка на постъпилите предложения по тръжните процедури за строителство и супервизия.

2005 – 2006 - Международен проект по Програма ФАР-ЕО - Проект за трансгранично сътрудничество “Дейности по насърчаване опазването на околната среда и устойчиво развитие”: (1) Подготовка на задълбочено проучване на възможностите за устойчиво развитие на застрашените и защитените гранични райони; (2) Разработване на грантови схеми по Програма ФАР 2004 – Насоки за кандидатстване, Оперативно ръководство и Насоки за пилотната грантова схема; (3) Посещения и срещи със заинтересованите страни в граничните райони, разработване на различни форми на сътрудничество; (4) Изготвяне на окончателни тръжни условия, тръжни досиета, насоки за кандидатстване по грантовите схеми, план за привличане на заинтересованите страни; (5) Организиране на PR кампания и работни срещи на заинтересованите страни от региона; (6) Оценка на постъпилите предложения от общините за финансиране по грантовите схеми.

и други международни проекти и проекти с местни фирми и партньори.